Copyright 2024 - Custom text here

ปกติ เมื่อเรา เริ่มใช้ Toolbar ตัว Title Default จะเป็นชื่อแอพ ครับ เรามาเริ่ม Setup Title กัน เร่ิ่มจากเราสร้างคลาสที่ Override onCreateView 

ที่ Layout ให้กำหนด เทค Toolbar แบบนี่

ให้เรา Override onActivityCreate และ Create Toolbar แบบนี้

ลองทดสอบโค้ด จะได้แบบนี้

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

privateProject2019v1

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

privateAndroid2019v1

คอร์ส iOS สอน ตัวต่อตัว

privateIos2019V1

คอร์ส Flutter สอน ตัวต่อตัว

privateFlutter2019v1

f t g