Print
Details: Category: บทความ Flutter | Published: 24 July 2018 | Hits: 2988

จากบทความเรื่องการติดต้่ง Flutter บนเครื่องแมค http://androidthai.in.th/android-flutter/92-install-flutter-on-mac-os มาครั้งนี้จะขยายความการใช้ Terminal ในการซ้อม Flutter ที่เสียหายจากการใช้ มาสเอตร์ ขอเริ่มจากติดตั่งเลยนะ แต่ถ้าใครติดตั่งแล้ว ไปตอนท้ายๆ ได้เลยครับ

มาสเตอร์ อยู่ใน โฟวเตอร์ WorkshopFlutter คือ โฟวเตอร์ เปล่าๆ ที่เราจะทำไว้เป็น โปรเจ็ค Flutter ต่างๆ บนเคริ่องแมค

clone SDK ของ Flutter มากเก็บไว้ก่อน (เอาเก็บไว้ที่ Workshop นี่แหละ ง่ายดี)

 

โครนเสร็จน่าจะได้แบบนี้

มาสเตอร์ ลอง ls -la ดู ก็จะเห็น โฟวเตอร์ fludder อยู่ที่นี่

ต่อไป มาสเตอร์ จะเข้าไปดูใน Flodder Flutter ว่ามีอะไร ? บ้างโดยพิมพ์คำสั่ง ls -la flutter

สังเกตุ bin นะในโฟวเตอร์นี่ จะเป็นที่ เก็น Commend ตำสัง flutter

มาสเตอร์​ลอง echo $PATH ดูว่า mac OS มองเห็น Flutter ไหม ? คำตอบคือ ไม่ ?

กำหนด PATH (แค่ชัวคร้าวนะ จะให้เห็นตลอดไป ต้องสร้าง bash ครับ)

มาสเตอร์ ลอง echo $PATH ใหม่ จะเห็นว่า แมคเรามองเห็น bin ของ Flutter ละ ที่นี่เราลองใช้ คำสัง flutter doctor เพื่อการซ่อมแซม Flutter ของเราได้ละ

น่าจะได้นะครับ