Copyright 2018 - Custom text here

ปกติ เมื่อเรา เริ่มใช้ Toolbar ตัว Title Default จะเป็นชื่อแอพ ครับ เรามาเริ่ม Setup Title กัน เร่ิ่มจากเราสร้างคลาสที่ Override onCreateView 

ที่ Layout ให้กำหนด เทค Toolbar แบบนี่

ให้เรา Override onActivityCreate และ Create Toolbar แบบนี้

ลองทดสอบโค้ด จะได้แบบนี้

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

f t g