Print
Details: Category: บทความ Flutter | Published: 07 October 2018 | Hits: 1659

จากบทความที่แล้วเรา สามารถสร้าง Card ที่ บรรจุ Image ได้แล้ว มาทีนี่เราจะทำให้ มี Card มากขึ้น

 

มาสเตอร์​ จะเพิ่ม Widget Card เข้าไป โดย ใส่รูปอื่นที่ไม่ใช่รูปเก่า

มาสเตอร์ ประกาศตัวแปร imageStrings ที่เป็น Array เก็บค่าที่เป็น String ตำแหน่ง Path ของรูปภาพ แบบนี้

 

 

และ กลับไปแก้ไข Image.asset ให้รับค่า array ตำแหน่งที่ 0 แบบนี้

สร้าง Widget Card ตัวที่สอง โดย Image.asset แสดงรูปภาพ imageStrings[1] แบบนี้ 

เพิ่ม myCard2 ไปที่ children

 

 ลองทดสอบโค้ดดู ครับ flutter run

โจทย์ ครับ ลองทำให้ได้แบบนี้ซิ เพิ่ม Widget Card ตัวที่ 3 ครับ สำหรับใคร ที่ทำไม่ได้ Source Code ของโปรเจ็คนี่อยู่ที่ https://github.com/masterUNG/Demo_Card_Bird_Dog_Panda