Print
Details: Category: บทความ Flutter | Published: 28 September 2018 | Hits: 2506

โจทย์เป็นอย่างนี่ มาสเตอร์เสียบอุปกรณ์ มือถือ หรือ เปิด Genymotion พร้อมกัน 2 ตัว หรือ เปิด พร้อมเสียบมือถือเมือเรา สั่งคำสั่ง flutter run

มันจะถามว่า จะให้ รันบนอุปกรณตัวไหน ? จาก ภาพ มี Samsung กับ Lenovo

สังเกตุที่เครื่องแต่ละ เครืองจะมี deviceId อยู่เราสามารถระบุได้ โดยพิมพ์คำสั่ง flutter run -d deviceID ครับ

 

 

ได้ละ รอ รอ รอ

ได้มาละ

โค้ด Flutter มาทดสอบที่ Samsung ละ