Copyright 2018 - Custom text here

การค้นหาพิกัด ของมือถือ โดยการใช้ Card GPS หรือ NetWork เข้าเรือง Workshop เลย เราไปประกาศตัวแปร ก่อน LocationManager, Criteria

ที่ เมธอดหลัก มาสเตอร์ แยกสร้างเมธอดย่อย ไม่ SetUp Object ต่างๆ

ที่ เมธอด setupLocation()

สร้างคลาส Listener

จะได้แบบนี้

ที่ เมธอด Location Change

ต้อไป มาสเตอร์ สร้างเมธอด myFindLocation ที่จะ return location แบบนี้

ภายในเมธอด กำหนดให้ locationManager ค้นหา Location จาก Provider แบบนี้

อย่าลืม return location ที่เราหาได้มาด้วยนะ

ถ้าแอพของเราปิด ต้องปิด Service ด้วย ฉนั้น ให้ Override onStop และ ปิด Service

แต่ถ้า แอพเรา Resume เราจะให้ แอพค้นหาพิกัดใหม่ เสมอ ฉนั้นให้ Override onResume และเพิ่มโค้ดแบนี้

 

 

กำหนดการค้นหา ละติจูด และ ลองติจูด ผ่าน Network ก่อน

ต่อไป ลองค้นหา ผ่าน GPS ถ้ามี การด์ นะ แต่ถ้าไม่มี แอพจะใช้ค่าของ Network แทน

ใส่ Log ให้แสดงผล และลองทดสอบโค้ดดูครับ ว่า หาพิดัด ละติจูด, ลองติจูด และ แสดงบน Logcat ได้ไหม ?

 

 

 

 

 

 

 

คอร์ส สอนโปรเจ็คแอนดรอยด์ ตัวต่อตัว

คอร์ส เบสิกแอนดรอยด์ สอน ตัวต่อตัว

f t g